อุบลฯ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง นักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลฯ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง นักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 


วันนี้ 23 ธ.ค. 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง แก่นักเรียนทุนพระราชทาน นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีรับมอบ จำนวน 31 คน โดยนักเรียน

ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าจากการที่บิดา หรือ มารดา เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี โดยทุนพระราชทานที่จะได้รับ แยกเป็นระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษาเงินทุนภาคเรียนละ 5,000.บาทระดับมัธยมศึกษา-ระดับปวช.เงินทุนภาคเรียนละ 7,500.-บาทระดับปวส.เงินทุนภาคเรียนละ 10,000.บาทระดับปริญญาตรีเงินทุนภาคเรียนละ 15,000.-บาท


ในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่ง ผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและอุปกรณ์การเรียน ให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 เพื่อมอบให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 202 ผืน ยังความซาบซึ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้

เอกชัย โปธา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม