โครงการ “ต้านภัยหนาวสู่น้อง ชาวดอย”

นราธิวาส-โครงการ “ต้านภัยหนาวสู่น้อง ชาวดอย”

 


โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ และ ประชาชนชาวนราธิวาส ผู้มีจิตกุศล ร่วมช่วย “ต้านภัยหนาวสู่น้องชาวดอย ปีที่ 8 “แด่ผู้ด้อยโอกาส“ต้านภัยหนาวสู่น้องชาวดอย” ปีที่ 8 มูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และสถานีวิทยุอัตตัรเรดิโอ มอบเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์การเรียน ช่วยนักเรียน และชาวเขา 2 หมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงราย

ที่ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ รองประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ส่งมอบเครื่องนุ่งห่มละอุปกรณ์การเรียน โดยผ่านไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์กันหนาว เครื่องเขียน เวชภัณฑ์ยา และข้าวสาร รวมเป็นเงิน 151,721 บาท

ซึ่งทางมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา จัดเตรียม รวมทั้งอีกส่วนหนึ่งจากบุคลากรโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิลสามียะห์ และพี่น้องชาวนราธิวาส ผู้มีจิตกุศล ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันบริจาคสมทบ เพื่อนำไปมอบให้กับ โรงเรียนศิวิไลพิทยา อำเภอแม่จัน และหมู่บ้านห้วยส้าน(ลีซอ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว พร้อมกันได้จัดสร้างห้องน้ำมอบให้แก่โรงเรียนวิไลพิทยาอีกด้วย


นายไพศาล ตอยิบ กล่าวว่า ในทุกปี ชาวเหนือต้องประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยหนาวอย่างมาก เราชาวนราธิวาสไม่เคยดูดายขอบคุณชาวนราธิวาสทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าถึงแม้พื้นที่เราจะลำบาก แต่เราไม่เคยลืมผู้ที่กำลังประสบภัยหนาวอยู่ อีกทั้งทำให้ทุกคนรู้ว่าเราชาวนราธิวาสยังคงเต็มเปี่ยมด้วยคนที่มีจิตใจดี จิตสาธารณะ ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเสมอ โครงการนี้เพื่อเราทุกคน และกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวทำให้งานสำเร็จลุล่วง


สำหรับโครงการ “ต้านภัยหนาวสู่น้องชาวดอย” ในปีนี้จัดเป็นปีที่ 8 แล้วโดยในทุกปี ทีมงานจะเดินทางไปมอบสิ่งของให้ชาวเขาและน้องๆนักเรียนด้วยตนเอง แต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ และเพื่อความปลอดภัย จึงรวบรวมสิ่งของทั้งหมดส่งมอบผ่านไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาสเป็นผู้นำส่งยังพื้นที่เป้าหมายต่อไป.

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม