ลำพูน – ชุดปฏิบัติการพิเศษ จ.ลำพูน “พยัคฆ์เทวี” สนธิกำลังร่วมออกตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบสังคมตามนโยบาย “ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม” และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)

ลำพูน – ชุดปฏิบัติการพิเศษ จ.ลำพูน “พยัคฆ์เทวี” สนธิกำลังร่วมออกตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบสังคมตามนโยบาย “ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม” และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)

 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 23:00 น.เป็นต้นไป นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง. ผวจ.ลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัด(ปจ.)ลำพูน พร้อมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดลำพูน “พยัคฆ์เทวี” และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองลำพูน (ฝ่ายความมั่นคง)​ บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน , จนท.กอ.รมน.จว.ลพ,จนท.สสจ.ลพ./สสอ.ลพ. สมาชิก อส.สังกัด กองร้อยบังคับการและบริการ และ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองลำพูนที่ 1 เพื่อตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบสังคมตามนโยบาย “ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม” และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ดังต่อไปนี้


1.ตรวจตราสถานบริการและสถานประกอบการฯ พื้นที่ อ.เมืองลำพูน ในโซน ต.บ้านกลาง และ ต.ป่าสัก เพื่อตรวจตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ พ.ศ.2551 , พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้กำชับผู้ประกอบการห้ามทำการส่งเสริมการขาย หรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ , ทั้งยังให้ปิดการบริการฯ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และมิให้มีการมั่วสุม , หรือกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด , อาวุธเข้าไปในสถานประกอบการ ฯลฯ


2.กำชับให้สถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การเว้นระยะห่างของการจัดโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร , การจัดให้มีเจลแอลอกฮอล์ล้างมือ , เคร่งครัดการให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียนการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือแสดงจุดสแกน “ไทยชนะ” หรือจัดทำสมุดลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินชีวิตของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่อง
3. ลาดตระเวน เพื่อตรวจตรา/รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ตามสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญอื่นๆ

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 


___________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม