BLCP ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยอง ให้แก่ เทศบาลนครระยอง

BLCP ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยอง ให้แก่ เทศบาลนครระยอง

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 – นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) จัดพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จ. ระยอง อัญมณีหนึ่งเดียวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยอง ให้แก่ เทศบาลนคร-ระยอง โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบฯ ภายใต้ชื่องาน “BLCP สรรค์สร้าง ปล่อย ปลูกป่าชายเลน” พร้อมจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง แห่งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ขึ้นครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2554 และส่งมอบเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2555 ด้วยงบประมาณก่อสร้างพร้อมตกแต่งภายในอาคารฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุง และซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมตกแต่งภายในอีกครั้ง ด้วยประมาณกว่า 5 แสนบาท เพื่อให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ร้อยเรียงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา

และระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นคลังความรู้ ความเข้าใจแก่ชาวระยอง ผู้เยี่ยมชม และผู้สนใจทั่วไป กำหนดทำพิธีเปิดและส่งมอบครั้งที่ 2 ในวันนี้ ให้แก่ เทศบาลนครระยอง โดย นายกเทศมนตรีนครระยอง (นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ผอ. ภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล) กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน กลุ่มประมง ชุมชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง ร่วมกันรับมอบจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์) ภายใต้ชื่องาน “BLCP สรรค์สร้าง ปล่อย ปลูกป่าชายเลน”

นอกจากจัดพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ฯ อย่างเป็นทางการแล้วนั้น ยังมีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวม 3 กิจกรรม ดังนี้
• กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งกุลาดำ แม่พันธุ์ปูม้าและลูกปูม้า จำนวน 3 ล้านตัว
• กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง อัญมณีหนึ่งเดียวและแลนมาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยอง
• กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำ บริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ ​

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กล่าวว่า BLCP มีนโยบายเด่นชัด และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ต้น อาทิ กิจกรรมปลูกป่าชุมชน กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำ ที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด กิจกรรมคอนโดปู และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่บริษัทฯ จัดหาและนำมาปล่อยในวันนี้ รับซื้อจากฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำบ้านพยูน ภายใต้วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางสามัคคี เป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้กับกลุ่มประมงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้ชาวระยองและผู้มาเยี่ยมชมเกิดความรัก หวงแหน ผูกพันและให้ร่วมมืออนุรักษ์ป่าชายเลนผืนนี้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสู่อนุชนรุ่นต่อๆไป ความสำเร็จที่เราต่างได้ทำร่วมกันอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ล้วนเกิดจากความร่วมมือที่ดียิ่งจากทุกภาคส่วน รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยนำเสนอข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ภายใต้คอนเซปต์ “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยอง”
BLCP ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน