กรมทหารพรานที่ 26 จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 (ชมคลิป)

กรมทหารพรานที่ 26 จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 ณ หน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

________ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผุ้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่า ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ระหว่าง พันเอกบุญส่ง พรมนิล หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 25 (ผบ.กรม ทพ.26 ท่านเก่า) กับ พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.กรม ทพ.26 ท่านใหม่) ซึ่งหัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้มอบเอกสารรับส่งหน้าที่พร้อมการบังคับบัญชา และได้มอบธงประจำหน่วยของกรมทหารพรานที่ 26 ให้กับผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 ซึ่งหน่วยได้กระทำพิธีสวนสนามเทิดเกียรติ จำนวน ๑๐ กองร้อยสวนสนาม ในการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 คนปัจจุบันและให้กับหัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นการเชิดชูเกียรติ ที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วย กรม ทพ.26 กกล.สุรนารี กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก ประเทศชาติ และประชาชนตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ดำรงค์ตำแหน่ง ผบ.กรม ทพ.26 จนถึงปัจจุบัน โดยมีกำลังพลในกรมทหารพรานที่ 26 เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง เพื่อแสดงออกถึงความรู้ รัก สามัคคีของกำลังพลทุกๆนาย


________พันเอกบุญส่ง พรมนิล หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 25 (ผบ.กรม ทพ.26 ท่านเก่า)กล่าวว่า เพื่อนร่วมชีวิตทุกท่าน ตามที่ได้มีคำสั่งกองทัพบก ที่ 643/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนให้ผมไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 25 นั้น ผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ที่ผ่านมาผมได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้สามารถบรรลุภารกิจได้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เป็นที่รัก ศรัทธา ของประชาชนต้องขอขอบคุณ ขอบใจ พวกเราทุกคนจากใจจริง มา ณ โอกาสนี้ด้วย สำหรับผู้ที่มารับผิดชอบ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของ กรมทหารพรานที่ 26 ต่อจากผม คือ พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ท่านดำรงค์ตำแหน่ง เสนาธิการกรมทหารราบที่ 23 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความขยันขันแข็ง ตั้งใจปฏิบัติงาน มีความริเริ่ม เป็นที่ไว้วางใจ ของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น ผมจึงเชื่อได้ว่าการปฏิบัติงานในวาระต่อไปนี้ ภายใต้การนำของท่านจะสามารถนำพาให้หน่วยมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป


________พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.กรม ทพ.26 ท่านใหม่) กล่าวว่า เรียนหัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 25 นายทหาร นายสิบ และ อาสาสมัครทหารพรานทุกท่าน ตามที่ได้มีคำสั่งกองทัพบก ที่ 643/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่องให้นายทหารรับราชการ และปรับระดับเงินเดือนให้ พันเอก บุญส่ง พรมนิล ไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 25 นั้น กระผมและกำลังพลพร้อมครอบครัว กรมทหารพรานที่ 26 ขอแสดงความยินดีกับท่าน มา ณ โอกาสนี้ ตลอดห้วงที่ผ่านมา ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม นำความเจริญมาสู่หน่วยของเรา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ริเริ่มสร้างสรรค์งานทุกมิติ ทำให้ กรมทหารพรานที่ 26 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ผู้บังคับบัญชา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กองทัพบกให้เป็นที่รักของประชาชน ที่สำคัญ ได้เสริมสร้างความเป็นครอบครัวเดียวกัน เปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่น ให้เกิดขึ้นภายในหน่วยของเราแม้ว่าท่านจะย้ายจากพวกเราไป ท่านก็ยังเป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเราทุกคนเสมอหากท่านประสงค์สิ่งใดจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคน ได้มีโอกาสตอบแทนท่าน อย่างเต็มกำลังความสามารถ สำหรับหน้าที่ปกครองบังคับบัญชากรมทหารพรานที่ 26 กระผมจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามที่ท่าน หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 25 ได้กรุณาให้แนวทางไว้ต่อไป เพื่อให้หน่วยของเรามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ /ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)