ชุมพร – พิธีทอดผ้าป่าสมัคดี คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร

ชุมพร – พิธีทอดผ้าป่าสมัคดี คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น  นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ทอดผ้าปกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นางชุลี บรรเทิง  ประธานครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร กล่าว  ขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการ  ป.ป.ส. เพื่อให้เป็นประโยชน์ของหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งราษฎรอาสาสมัคร ทั้งหลาย จึงมีความเห็นร่วมกันว่าพระราชทรัพย์ที่ได้รับพระราชทานนั้นถือเป็นมงคลสูงสุด เป็นเสมือน พระราชปณิธานของพระองค์  ที่ทรงจะให้มีกาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน หากได้นำพระราชทรัพย์ พระราชทานนี้ไปไว้ที่หมู่บ้านและชุมชนก็จะเป็นขวัญกำลังใจสูงสุดของปวง ราษฎรทั้งหลายที่จะดำเนินการให้พระราชปณิธานของ พระองค์ บรรลุผล ซึ่งย่อมหมายถึงความสงบสุข ร่มเย็น ปราศจากปัญหายาเสพติดจึงได้เรียกพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ว่า” กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และเรียกชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รักองทุนแม่ของแผ่นดินว่า”หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดย มีการพระราชทานกองทุนแของแผ่นดินครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 สิหาคม 2547 และกำหนดให้ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ในวันนี้ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุพรขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อชาวกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเป็นเวลา 16 ปี โดย กองทุนแม่ของ แผ่นดินชุมชนปฐมพร  รับเป็นจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ตาม “โครงการสำนึกรัก บ้านเกิด” ครั้งที่ 5  ขององหุนแม่ของแผ่นดินชุมชนปฐมพร ซึ่งมีคณะผ้าป่าจากบริษัท TOM อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด นำโดย ดร.อัญชลิน และ คร.นภัสนันท์ พรรณิภา และคณะ ซึ่งมี วัตถุประสงค์เรื่อง “สุขภาวะเอาชนะยาเสพติด” เพื่อนำเงินจากกิจกรรมทอดผ้าป่า มาดูแลรักษาคนใน ตำบลวังไผ่และพื้นที่ข้างเคียงเรื่องสุขภาพของผู้ป่วย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์  Past time และ นำไปดูแลเด็กเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนปฐมพร

ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ มีพุ่มผ้าป่าที่มาร่วมกิจกรรมจากเครือข่ายกองทุน แม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร ที่นำมาทอดร่วมกับชุมชนปฐมพร จำนวน…53…..กองทุน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้น กิจกรรม ก็จะรับพุ่มผ้าป่ากลับไปเข้าบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้าน  ชุมชน ของแต่ละพื้นที่ จำนวนผ้าป้าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกกองทุนฯ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ มียอดเงินจำนวน 1,286,390 บาท ในการทอดผ้าป่าในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจาก ทุกอำเก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและส่วนราชการทุกส่วนราชการ

ในโอกาสนี้ ขออนุญาตให้ประธานบริษัท TOM อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด ได้กล่าว วัตถุประสงค์ของการร่วมกิกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบเงิน จำนวน 1,000,000บาท

นายสัมฤทธิ์ กองเงิน กล่าว่า กระผมความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าสามัคคีคณะกรรมการเครือข่าย

กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ “วันกองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันนี้  ทราบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา16 ปี ที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมมาโดยตลอดยาเสพติดในสังคมไทยมีมาตั้งแต่ช้านาน ปัจจุบันปัญหายาเสพติดก็กำลังแพร่ระบาด และขยายไปทั่วประเทศมากขึ้นและก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น มามากมาย ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ ภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ บันทอนคน ประเทศชาติ การที่เราให้ความสนใจในเรื่องความเป็นมาของยาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าเรามี ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ ปัญหาได้ แม้จะช่วยไม่ได้มากก็ตามและความคึกคะนองเป็นส่วนใหญ่อีก โดยส่วนมากผู้ติดยามักเริ่มจากด้วยความอยากรู้ความอยากลอง ทั้งสภาพแวดล้อมสังคม และค่านิยมในกลุ่มเป็นแรงผลักดันอีกชั้นหนึ่งประกอบกับหาซื้อได้ง่าย ทำให้ แต่ก็ยังมีข่าวออกมาให้เห็นกันอยู่จำนวนผู้ติดยาเพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะถูกบรรจุลงในวาระแห่งชาติก็ตาม ตามหน้าหนังสือพิมพ์ สื่อต่างๆ ซึ่งล้วนก่อความเสียหายให้กับประเทศชาติทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการปล้น ชิงทรัพย์หรืออาชญากรรม ล้วนนำมาซึ่งความสูญเสียกลุ่มเยาวชนจะติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มคนกลุ่ม อื่น และ ที่เป็นห่วงมากก็คือมันกำลังแพร่ระบาดสู่ เด็กนักเรียนช่วงวัย 9 ขวบ และ 10 ขวบ สาเหตุอาจเป็นเพราะเกิดจากถูกเพื่อนชักจูงให้ลองเสพ อยากรู้ อยากลอง ถูกล่อลวง และสาเหตุสำคัญอี ประการหนึ่งคือการขาดความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาให้  ปัญหาพ่อแม่หย่าร้างกัน ไม่ได้สนใจดูแลหรือเป็นที่พึ่งของเด็กได้ เด็กเกิดความว้าเหวไม่รู้จะปรึกษาใคร เลยหันไปหายาเสพติด หรือเป็นเป้าล่อให้กับผู้ไม่ ปรารถนาดีอย่างพอดีปัจจุบันยาเสพติดได้มีการเปลี่ยนรูปแบบในการแพร่ ขยายไปมากจากเดิมเคยพบเป็นเฮโรอีนซึ่งเราก็ได้ยินกันบ่อยๆ ก็กลายเป็นยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี ที่เรา ได้ยินข่าวแทบจะทุกวัน ตัวยาพวกนี้ออกฤทธิ์ต่อสมองโดยเข้าไปปรับหรือเปลี่ยนแปลงสารเคมี บางตัว ทำให้มีฤทธิ์ที่ทำให้ผู้เสพรู้สึกคึกคัก มีพลัง หรือรู้สึกเพลิดเพลินค่อนข้างมาก หลายคนชอบใจติดใจใน

ความสนุกสนานที่ได้รับจากฤทธิ์ของยา กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สายเสียแล้ว ขอให้คณะกรรมการกองทุนแของแผ่นดินได้รักษาเงินทุนแห่งความดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่ คู่กับหมู่บ้าน ชุมชน สืบไป และขอให้ทุกทนได้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่กำลังแพร่ระบาด อยู่ในขณะนี้ ขอกราบขอบคุณ พระคุณจ้า เจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม) พัฒนาการจังหวัดชุมพร นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองชุมพร คณะกรรมกา กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่า ในครั้งนี้

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม