นิพนธ์ฯ ชู ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน เร่งเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีเชื่อมโยงโลกโซเชียลให้ประชาชน หวังสร้างผู้ประกอบการระดับครอบครัว สู่โลกการค้าไร้พรมแดน ทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นถึงระดับชาติ นำเทคโนโลยีแก้ปัญหาความยากจน

นิพนธ์ฯ ชู ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน เร่งเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีเชื่อมโยงโลกโซเชียลให้ประชาชน หวังสร้างผู้ประกอบการระดับครอบครัว สู่โลกการค้าไร้พรมแดน ทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นถึงระดับชาติ นำเทคโนโลยีแก้ปัญหาความยากจน

 


ที่ โรงแรมพีซ ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกระบี่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ส่วนราชการ จัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสมบูรณ์และเสร็จทันเวลา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะทำงาน ผู้แทนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมประชุม


นายนิพนธ์ กล่าวว่า “การประชุมในวันนี้ได้เน้นย้ำถึงโครงการสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ ต้องตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพรวมถึงการแก้ไขปัญหาความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งช่วยกันพยุงภาคธุรกิจโรงแรมทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ให้หน่วยงานราชการจัดการอบรมสัมมนาภายในประเทศ เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมยังคงสามารถประกอบการกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งสินค้า อาหารและบริการ และช่วยชะลอการเลิกจ้าง อีกด้วย”


นอกจากนี้ให้จังหวัดให้ความสำคัญเดินหน้าช่วยผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ช่องทางการค้าไร้พรมแดนหรือการค้าออนไลน์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หลังโควิด-19 ระบาด ทำพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนิยมใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนช่องทางออนไลน์ โดยให้จัดอบรบสัมมนาสอนการทำการค้าออนไลน์ สอนเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือในการเปิดร้านค้า และการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ช่องทางการค้าออนไลน์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการค้าออนไลน์ ที่คนจะมีการทำธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้น รวมไปถึงการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับการใช้ช่องทางนี้กันมากขึ้น จึงต้องเร่งพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเสริมสร้างตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ มุ่งหวังนำเทคโนโลยี่มาแก้ปัญหาความยากจน


นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า “เพื่อให้การใช้งบประมาณของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นำไปสู่การตอบสนองการแก้ปัญหาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงขอกำชับทุกหน่วยงานให้เสนอโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างจริงจัง ทั้งคณะกลั่นกรอง ทำหน้าที่กรองให้ละเอียดเพื่อให้การใช้เงินทุกบาท ทุกสตางค์ อย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบ และรัดกุมที่สุด รวมทั้งใช้จ่ายอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา