สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st  (ชมคลิป)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ นางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st   ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร รวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง


นางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดงานโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st มุ่งเน้นเพื่อให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร มีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีจำนวนร้านค้าและกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งของการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการผลิตและการหาช่องทางการขายผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างแพร่หลาย


กลุ่ม Young Smart Farmer เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ซึ่ง Young Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งสิ้น 2,822 ราย ในปัจจุบันที่จะเติมเต็มภาคการเกษตรในเชิงธุรกิจต่อไป โดยมีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ที่ได้ริเริ่มโครงการที่ทรงคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรทั่วทั้งภูมิภาคเหนือ ขอขอบคุณผู้นำกลุ่ม Young Smart Farmer ทุกจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับโครงการ


นายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า จากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหา ผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าวได้ขยายวงกว้างไปยังภาคอุตสาหกรรมทำให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน ท้ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอมีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการแรงงานเผชิญความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างจำนวนมาก


ตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้ตามปกติทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงทำให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมา สามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม