เรือนจำกลางระยอง มอบใบประกาศนียบัตรผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 5 (ชมคลิป)

เรือนจำกลางระยอง มอบใบประกาศนียบัตรผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 5

 

 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 ที่เรือนจำกลางระยอง ต.หนองละลอก อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของเรือนจำกลางระยอง รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พ.ย.-23 พ.ย.63 มีนายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติฯ มีผู้ต้องขัง ผ่านการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 5 รวมจำนวน 210 คน


โครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและประยุกต์ให้เหมาะสมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการฯ และแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน คือ สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กแบบของชาวบ้าน คือ ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามลักษณะภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ ใช้เวลาฝึกอบรม 14 วัน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษนำความรู้ที่ได้รับกลับไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตัวเอง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชน และพึงพาตนเองได้ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย.

 

ข่าวที่น่าติดตาม