อธิบดี ‘กรมเจรจาฯ’ ลงพื้นที่สุรินทร์ ดันสินค้าเกษตร ใช้ FTA เพิ่มช่องทางการส่งออกตลาดต่างประเทศ (ชมคลิป)

อธิบดี ‘กรมเจรจาฯ’ ลงพื้นที่สุรินทร์ ดันสินค้าเกษตร ใช้ FTA เพิ่มช่องทางการส่งออกตลาดต่างประเทศ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่พบปะหารือเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ สำรวจศักยภาพสินค้าเกษตร พร้อมเสวนา “แนวทางการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรไทย รองรับการค้าเสรี” ดันโคขุน ไก่พื้นเมือง ข้าวอินทรีย์ สู่ตลาดต่างประเทศ แนะใช้ประโยชน์เอฟทีเอเพิ่มแต้มต่อการส่งออก และพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรของไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดประเทศ โดย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นางบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสำรวจศักยภาพสินค้าเกษตรและสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพิ่มแต้มต่อให้กับสินค้าเกษตรของไทยในตลาดคู่ค้าสำคัญ ซึ่งประเทศคู่เอฟทีเอของไทย อาทิ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฮ่องกง ได้ลดและยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าส่งออกส่วนใหญ่จากไทยแล้ว โดยรวมถึงสินค้าเกษตรที่จังหวัดสุรินทร์มีศักยภาพ เช่น ข้าว ไก่เนื้อ โคเนื้อ สุกรมีชีวิต อินทผาลัม ผัก และผลไม้ประเภทต่างๆ เป็นต้น นางอรมน เพิ่มเติมว่า

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรไทย รองรับการเปิดเสรี FTA” กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมัยใหม่ปราสาท ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรของไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเห็นความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ของการลดการพึ่งพาสารเคมีในกระบวนการผลิต เป็นการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และราคาสินค้าเกษตรของไทย อีกทั้งเป็นสินค้าพรี่เมี่ยม ที่กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพสามารถซื้อในราคาที่แพงขึ้นได้ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพสินค้าเกษตรที่ตลาด “จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต” ร้าน Tops และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย และสินค้าแปรรูปอื่นๆ โดยช่วยสร้างรายได้ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ กรมฯ ยังได้เน้นกับเกษตรกรเรื่องการเพิ่มโอกาสในการส่งออกจากเอฟทีเอ เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา โดยภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน กัมพูชาได้ลดและยกเลิกภาษีให้กับสินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งออกจากไทยแล้ว ทำให้แม้จะเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2563 การส่งออกสินค้าเกษตร อาทิ กสิกรรม ประมง และปศุสัตว์ ยังเติบโตได้ดี มูลค่า 354.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 270 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562” นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าว

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ