พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

ที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมให้การต้อนรับ

โดยติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคของโรงพยาบาลฯ จากนั้นองคมนตรีได้ปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก และมอบศาลาพักญาติให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จากนั้นองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดลานนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน ณ ชานนิทรรศการอาคารผู้ป่วยนอก และและเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์ด้วยระบบ Smart Hospital จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สายจำนวน 1 เครื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลปี 2563

จากนั้นองคมนตรีได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจและเปิดตาผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกและมอบของที่ระลึกจำนวน 20 ราย จากนั้นได้เยี่ยมชมผลการใช้งานเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย ณ ห้องเอกซเรย์ จากนั้นองคมนตรีเยี่ยมกำลังใจผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ที่ตึกผู้ป่วยในและชมระบบ IPD Paperless พร้อมเยี่ยมชมอาคารพิเศษ 1 ทศวรรษ จากนั้นองคมนตรีได้เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานการใช้รถโมยายยูนิตเคลื่อนที่

สำหรับโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมบริจาคที่ดินเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เนื้อที่ 11 ไร่ รับผิดชอบประชากร 48,151 ราย มีบุคลากรทั้งสิ้น 194 คน ประกอบด้วย แพทย์ 8 คน ทันตแพทย์ 3 คน เภสัชกร 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 66 คน และเจ้าหน้าที่ 112 คน ปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 240 คนต่อวัน ผู้ป่วยเฉลี่ย 39.78 คนต่อวัน

และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระชนมายุ 80 พรรษา โรงพยาบาลได้เข้าโครงการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในปีพ.ศ.2553 เพื่อให้มีการบริหารโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้มีโครงสร้างและระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีระบบบริการที่เน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และที่สำคัญมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชน ซึ่งในปัจจุบันได้ให้บริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่มุ่งเน้นการยกระดับให้เป็นโรงพยาบาล Smart Hospital ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 และในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาทั้ง 10 แห่ง ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง


ทั้งนี้โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ Smart Hospital สู่ Digital Work Place โรงพยาบาลพัฒนาสู่โรงพยาบาล Smart Hospital ตั้งแต่ปี 2561 โดยการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (Back office) มาเป็นระบบ Digital บน Smart Phone อาทิ การ scan เข้าทำงาน ระบบการเกษียรหนังสือ ระบบการลา ระบบการขอไปราชการ และระบบการขอใช้รถ ในปี 2562 ขยายระบบ Smart Hospital สู่ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วยระบบการนัดคิวออนไลน์ และการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรโรงพยาบาลในการมารับบริการ ติดตั้งจอแสดงลำดับคิวและเรียกผู้รับบริการ ทำให้ลดระยะเวลารอคอยการให้บริการ และถือเป็นโรงพยาบาลฯต้นแบบ โดยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม