ลำปาง!!!จิตอาสา 904 จ.ลำปาง มทบ.32 ร่วม โครงการพระราชทาน “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหว้ง” เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง

ลำปาง!!!จิตอาสา 904 จ.ลำปาง มทบ.32 ร่วม โครงการพระราชทาน “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหว้ง” เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง

 


พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองข่าวมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ตามโครงการพระราชทาน “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง” กรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


สำหรับโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานมอบโครงการฯ ให้ เพื่อทรงต้องการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ต้องขังนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษภายในปี 2563 ในเรือนจำ 137 แห่งทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้ สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ซึ่งผู้ต้องขังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นวิถีแนวทางในการที่จะนำไปพัฒนาพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้ต้องขังและประกอบสัมมาอาชีพภายหลังการพ้นโทษ โดยเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถที่จะพัฒนาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้ต่อไป


ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เต็มใจเข้ารับอบรมฯ ในครั้งนี้ และนำความรู้ที่ได้รับ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังพ้นโทษต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม