มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกิจกรรม “กำเคียวเกี่ยวฝัน” สืบสานประเพณีสืบมาร่วม 13 ปี (ชมคลิป)

#สุรินทร์#มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกิจกรรม “กำเคียวเกี่ยวฝัน” สืบสานประเพณีสืบมาร่วม 13 ปี

 

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พลตรีศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบหมายให้ พันเอกสุดใจ แพงพรมมา หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กำเดียว เกี่ยวฝัน”ซึ่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ไร่นาป้าสวน ของโรงเรียนบ้านกันตรง ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แปลงนาคุณธรรม เป็นแปลงนาที่ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านแดง บ้านกันตรง และบ้านระโงนกรอย ร่วมกันเสียสละทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อย จัดซื้อแปลงนาจำนวน 9 ไร่ ให้กับโรงเรียนบ้านกันตรง

เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน แปลงนาแปลงนี้เกิดจากความรัก ความมีน้ำใจ และความเสียสละ ของชุมชนพวกเราจึงให้ชื่อแปลงนานี้ว่า “แปลงนาคุณธรรม” พื้นที่ จำนวน 9 ไร่ นี้ จึงเกิดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่สร้างทั้งแหล่งอาหารที่ปลอดภัย สร้างความรู้ สร้างความสามัคคี และสร้างคน ไม่ว่าจะเป็นการทำนา การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชผักสวนครัว เป็นตัน หนึ่งในกิจกรรมที่ได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานกันมานานนับสิบกว่าปี คือ ประเพณีการลงแขกดำนา และการลงแขกเกี่ยวข้าว

ซึ่งในปี 2563 นี้ เป็นปีที่ 13 แล้ว สำหรับผลผลิตที่ได้ ทางโรงเรียนจะนำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทั้งหมด วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติ 2. เพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสำหรับนักเรียน 3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชน และผู้สนใจ เป็นอย่างมาก ที่โรงเรียนเล็กๆ ชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ ได้พยายามสร้างสิ่งดีงาม ให้กับสังคมเรา

กิจกรรม “กำเดียว เกี่ยวฝัน” คงไม่ใช่แค่การมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวเท่านั้น หากแต่เป็นกิจกรรมที่รวมพลังของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อลูก เพื่อหลาน หันมาสร้างอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันสวยงาม ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน และที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังสร้างคนได้อีกด้วย โดยมี นายพิณี หาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรง กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม