เลขาธิการ ศอ.บต.พบปะในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเน้นย้ำ “กระดุมเม็ดแรกสร้างอนาคตให้เด็ก คือ บุคลากรทางศึกษา”

เลขาธิการ ศอ.บต.พบปะในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเน้นย้ำ “กระดุมเม็ดแรกสร้างอนาคตให้เด็ก คือ บุคลากรทางศึกษา”

 


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLD) จัดโดย โรงเรียนบ้านซรายอ โรงเรียนนิคมสร้างต้นเองแว้ง และโรงเรียนบ้านโคกตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมญัณนะตี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซรายอ และวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส


ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวตอนหนึ่งในการพบปะว่า ศอ.บต.มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ในการสร้างความมั่นคั่ง คือ การอยู่ดีกินดี สังคม เศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความยั่งยืน ซึ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญในภาคใต้พัฒนาคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์เมื่อเข้าสู่วัยการศึกษาบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาคือ กระดุมเม็ดแรกสร้างเด็กตั้งแต่ประถมศึกษาที่ 1-6 ให้มีศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทยที่ดี มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง หน้าที่ ศอ.บต.คือ พัฒนาระบบทิศทางในการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชนในดำดับต่อไป


สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLD) อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรครู ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม