ชุมพร – ผู้สมัครรับเลือกตั้งกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. ส.อบจ. ชุมพร

ชุมพร – ผู้สมัครรับเลือกตั้งกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ.  ส.อบจ. ชุมพร

วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 เวลา  09.00 น.  นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  พร้อม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ณ  ห้องทับทิมโรงแรมชุมพรการ์เดนส์  ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์   มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการ สนง.กกต.จว.ชุมพร  กล่าว  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ผู้สนับสนุน  และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น  150คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชุมพร  ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำให้ความรู้กฎหมายว่าด้วย การเลือกตั้ง  การหาเสียง  และข้อห้ามความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ซึ่งคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมฯ  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งและร่วมกันทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  และชอบด้วยกฎหมายในการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สนับสนุน  และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยดี ในการมาเข้ารับการอบรม  พร้อมกล่าวนำคำปฏิญาณตนของ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย  ผู้สนับสนุน  และผู้ที่เกี่ยวกับข้องกับการเลือกตั้ง  ขอให้พันธสัญญาในการดำเนินการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมคำปฏิญาณตนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา เปิดเผยว่า การที่จะทำให้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความมั่นคงก้าวหน้าได้นั้น ต้องเริ่มจากการวางรากฐานสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยเฉพาะให้กลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรู้กฎกติกาของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะอาสาเข้าไปใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต  และเที่ยงธรรมจึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้  และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สนับสนุน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง  ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง   และใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน  สร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี  การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สนับสนุน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้  ผมขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน  มีความตั้งใจและเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง  ส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม  และชอบด้วยกฎหมายและขอให้การอบรมฯ ในครั้งนี้  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม