ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย“ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ “

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย“ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ “

เมื่อเวลา 13.30น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ด้วยปัจจุบันนั้นได้ตระหนักถึงยุทธศาสตร์ กระบวนการ และวิธีการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีความสุข
นายสุทธิ กล่าวว่า การศึกษาของผู้พิการในปัจจุบันนั้นส่วนหนึ่งต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาไปพร้อมกัน และ ต้องมีการจัดการศึกษาพิเศษที่มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลักถึงความพร้อมและความถนัดเฉพาะด้าน พัฒนาบุคคลากร เทคนิคการสอน เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม ความต้องการจำเป็นที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิและความเท่าเทียมกัน

ข่าวที่น่าติดตาม