เชียงราย- สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย

เชียงราย- สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น.ที่ผ่านมา ณ หอประขุมอาคารวิชัยตระการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา นำโดยนายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ และนายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย พร้อมคณะ ร่วมด้วย พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี ซึ่งถือเป็นต้นแบบการทำงานแบบประชารัฐในพื้นที่ ที่เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่สร้างระบบการดูแลคนพิการในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง โดยมีนางมาจะ ศรัทธาไทย ประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปชมรมเครือข่ายมหามิตรฯ และนายยาพี จูเปาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี พร้อมด้วยคณะผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงานด้านคนพิการ ปัญหา อุปสรรค และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ในโอกาสนี้ คณะกรรมาธิการได้รับชมการแสดงของชนเผ่า นิทรรศการการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายมหามิตรฯ และร่วมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านตำบลวาวี เพื่อรับฟังปัญหาจากครอบครัวที่ต้องดูแลลูกพิการด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้ทราบปัญหางานด้านคนพิการในพื้นที่เนื่องจากตำบลวาวีมีเด็กพิการสมองจำนวนมาก ประกอบกับปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฏรของคนในพื้นที่ โดยชมรมเครือข่ายมหามิตรฯ มีภาคประชาชนในพื้นที่ที่ทำงานด้านคนพิการอย่างเข้มแข็ง จึงเห็นควรผลักดันให้ชมรมดังกล่าวจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการให้มีความยั่งยืน โดยคณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลจากลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม