ชลบุรี-พิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ (ชมคลิป)

ชลบุรี-พิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่เรือนจำกลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี(ผู้แทนพระองค์)ในพิธีปิดโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์และมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ โดยมีนายชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ และอ่านรายชื่อผู้เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้


ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้พลั้งพลาดสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

ปัจจุบัน การฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำกลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 4 มีผู้เข้ารับการฝึกรวมทั้งสิ้น 110 คน เป็นผู้ต้องขัง 100 คน และเจ้าหน้าที่ชุดครูพาทำ 10 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2563 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่


ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
– การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลง บนกระดาน
– การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น
– การปฏิบัติในพื้นที่จริง มีขนาด 1 งานหรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม
– ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล


โดยการฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามหลักสูตรการฝึกแล้ว ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 110 คน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเรือนจำกลางชลบุรีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้พลั้งพลาดที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

รุ่งรัตน์ ชลบุรี

ข่าวที่น่าติดตาม