มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสาร่วมทำความดีช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง

เชียงใหม่ # มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสาร่วมทำความดีช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน นำกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 20 นาย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด เก็บกระทง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ภายใต้โครงการ ” เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ” ณ บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการโดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีฯ ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

สำหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมประสานกับหลายหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้การทำกิจกรรมได้เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นในการดำเนินงาน

ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด รณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะได้ช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด อันจะนำประชาชนไปสู่การดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม