นราธิวาส-มอบพระลุงปู่ทาบ เพื่อมอบต่อให้กับบุตรหลานต่อ

นราธิวาส-มอบพระลุงปู่ทาบ เพื่อมอบต่อให้กับบุตรหลานต่อ

 

พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้มอบ พระลุงปู่ทวด 2497 ให้กับนายพงศ์ธร เสถียรพัฒนพงศา ซึ่งเดิม นาย พงศ์ธร ฯ ได้มอบให้ใวั เพื่อให้นำมอบต่อให้บุตรหลาน ในโอกาส ต่อไป


จากพบปะ พูดคุย ในครั้งนี้ ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้สอบถาม หารือ ในหลายประเด็นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น การอยู่ร่วมกันของพี่น้อง ประชาชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างความรัก ความสามัคคี การดูแลผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น


บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยมิตรภาพ นับว่าเป็นมิติที่ดี ที่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นทึ่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส