จันทบุรี-ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

จันทบุรี-ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันนี้( 23 ต.ค.63 ) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ช่วงเช้าที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453สิริพระชนมายุ 57 พรรษา ตลอดระยะเวลากว่า 42 ปีที่พระองค์ทรงปกครองสยาม ประเทศพระองค์ทรงคุณธรรมอันประเสริฐทรงพระปรีชาสามารถยากที่จะมีพระมหากษัตริย์องค์ใดเสมอเหมือน

ทรงดำเนิน รัฐประศาสโนบาย อันสุขุมคัมภีรภาพยิ่งทำให้สามารถรักษาเอกราช ของชาติประเทศมิให้ตกเป็นเมืองขึ้นแก่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกทรงปรับปรุง ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ก้าวหน้า ทันสมัย ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากจตุสดมภ์ เป็นกระทรวง ทบวง กรม ทรงริเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้า ทรงปรับปรุงระบบการ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้าการไปรษณีย์ การโทรเลข ทรงตั้งโรงเรียน หลวงสำหรับราษฎรขึ้นตามวัดต่าง ๆ ทรงปรับปรุงการทหาร เพื่อให้ ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่สำคัญยิ่งคือ

ทรงใช้กุศโลบายในการเลิกทาสโดยได้ทรงตราพระราชบัญญัติเลิกทาส เมื่อปีพุทธศักราช 2448 ปล่อยทาสให้เป็นไท โดยปราศจากการเสียเลือดเนื้อ เนื่องด้วยทรงเห็นว่าการมีทาส เป็นการลิดรอนสิทธิมนุษย์ไม่เสมอภาคยังความเดือดร้อน ให้แก่ราษฎรผู้เป็นทาส โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ร่วมงานร่วมถวายสัตย์วาจาต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ จะร่วมกัน สร้างความเจริญก้าวหน้าและจะทำนุบำรุง รักษาประเทศชาติ ให้เป็น เอกราชมีอิสรภาพและอธิปไตย ให้ปรากฏผลตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกประการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม