นครนายก – คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) (ชมคลิป)

คณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5)

 

ที่วัดประสิทธิเวช บ้านบางปลา หมู่ที่10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ และที่วัดดงละคร บ้านดงละคร หมู่ที 4 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ ณ วัดประสิทธิเวช และ วัดดงละคร เพื่อติดตามโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5

โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก,พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธ),พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช,พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร,นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ พร้อมมีพระเถรานุเถระ,ผู้บริหาร,ข้าราชการ,ผู้นำชุมชน,ประชาชน,นักเรียน,นักศึกษา, เข้าร่วมในงานจำนวนมาก พร้อมเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการและผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในหมู่บ้าน ชมพื้นที่แปลงสาธิตโคก หนอง นา ดงละคร ตามพระราชดำริฯ และออกเดินทางไปเมืองโบราณ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครนายก

ด้วยจังหวัดนครนายกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ อำเภอเมืองนครนายก,อำเภอองครักษ์,อำเภอบ้านนา,อำเภอปากพลี ประกอบด้วน 40 ตำบล 408 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 260,751 คน มีเขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ใช้ผลักดันน้ำเค็ม และควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นา และพื้นที่การเกษตร คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จึงได้ร่วมมือกับจังหวัดนครนายก ส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาสังคม ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม