บุรีรัมย์ – หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับอำเภอละหานทราย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” อย่างพร้อมเพียง

บุรีรัมย์ – หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับอำเภอละหานทราย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” อย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

 


ที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 21 ต.ค.63 ที่หอประชุมอำเภอละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย เป็นประธานในพิธีฯ โดยการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีกำหนดการที่สำคัญประกอบด้วย

พิธีบำเพ็ญกุศลพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 25 รูปโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางบานพุ่มดอกไม้สด และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปีโดยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอละหานทราย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

  พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติตลอดพระชนม์ชีพ สร้างคุณูปการแผ่ไพศาลต่อแผ่นดินไทย ขณะที่การสาธารณสุข ทรงสนพระราชหฤทัยในคุณภาพชีวิตของพสกนิกร ทอดพระเนตร ความทุกขเวทนาของราษฎรยามเจ็บไข้ได้ป่วย จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ในพระองค์ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก พระราชทานนามว่า “แพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี” มีอักษรย่อว่า “พอ.สว.” พร้อมกันนี้ทรงให้การพัฒนาอาชีพเพื่อการกินดีอยู่ดีของราษฎร โดยทรงมุ่งให้ลดละเลิกการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อทำไร่เลื่อนลอย จนสามารถคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นที่มาของโครงการพัฒนาดอยตุง และชาวไทยภูเขาพร้อมใจถวายพระสมัญญาว่า “แม่ฟ้าหลวง”

ขณะที่ด้านศาสนา ทรงสนับสนุนการศึกษาสงฆ์และการปฏิบัติ ธรรมอย่างกว้างขวาง พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนดำรงอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ อำเภอละหานทราย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ และจะน้อมนำแนวทางพระราชทานรวมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตประจำวันตลอดไป


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

ข่าวที่น่าติดตาม