มณฑลทหารบกที่ 25 ปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (ชมคลิป)

#สุรินทร์#มณฑลทหารบกที่ 25 ปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/ผู้บัญชาการเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธาน มอบหมายปล่อยตัวให้กับผู้ที่ได้รับประทานอภัยโทษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 25 มีนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช 2563 ให้ปล่อยตัวจำนวน 32 คน

พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโอกาสให้กับผู้ต้องขัง ได้มีโอกาสปล่อยตัวไปก่อนครบกำหนดโทษ จึงอยากให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้

ให้ทุกคนเกิดจิตสำนึกในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลดังพระประสงค์ ตามพระราชโองการ ในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ในครั้งนี้ ที่ให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศ ในการกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม