จันทบุรี-จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนร่วมปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา (ชมคลิป)

จันทบุรี-จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนร่วมปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด พื้นที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

 

วันนี้ ( 13 ต.ค.63 ) ที่บริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม อำเภอเมือง จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำ จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พสกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ

ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎรได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำเพ็ญกิกรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับ’ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองจันทบุรี

พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีใจความว่า “ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม