เชียงใหม่-ประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” (ชมคลิป)

เชียงใหม่-ประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ หรือ Symposium พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น ในวันที่ 24  กันยายน  2563  ณ ห้องประชุมห้องแกรนด์ฮอลล์   ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายรัฐพล
นราดิศร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื่องจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการทดลองกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ ด้านการบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษานำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพื้นที่ และความต้องการของประเทศ

โดยมีเป้าหมาย  4 ประการ คือ
1) เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านเจตคติ ทักษะสำคัญ และความรู้ รวมทั้งขยายผลสู่นักเรียนทั่วประเทศในอนาคต
2) ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ ของนักเรียนกลุ่มอ่อนและยากจนพัฒนานวัตกรรม
3) พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ขยายผลนวัตกรรมการศึกษา ทั้งเชิงนโยบาย    การจัดการเรียนรู้ และการบริหารในสถานศึกษาไปสู่นโยบายการศึกษาในระดับชาติและพื้นที่
4) ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและประชาสังคมในการจัดการศึกษา การพัฒนาและการขยายผลนวัตกรรม
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 จำนวน 59 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 45 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 104 โรงเรียน

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดย ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบัน TDRI  สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำเสนอการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ และมีการจัดนิทรรศการผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งในระดับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 โรงเรียน

นายกิตติ์ธเนศ  ศรีสวัสดิ์  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  การจัดงาน Symposium พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสำหรับสถานศึกษานำร่องที่จัดพัฒนานวัตกรรมของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  เป็นการนำเสนอนวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จที่ส่งผลตามวัตถุประสงค์ มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีตัวแทนของแต่ละหน่วยงานทางการศึกษามานำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ  อีกทั้งจะได้ทราบข้อมูลว่าจังหวัดเชียงใหม่เรามีนวัตกรรมการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวนร้อยกว่านวัตกรรม และนวัตกรรมใดบ้างที่สามารถจะขยายผลส่งต่อไปให้สถานศึกษาอื่น ๆ และประเด็นสุดท้ายก็คือ  จะได้ทราบว่าในการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมานั้น มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ระดับหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง 10 หน่วยงาน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 และ    รุ่นที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ในทุกสังกัด ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 250 คน

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม