ตราด-วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 18 

ตราด-วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 18  โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตจัดกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดบ้านไม้รูด ณ .บริเวณชายหาดบ้านไม้รูด หมู่ 1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 


วันที่ 19 ก.ย.63 ช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่องค์การบริหารส่วนตําบลไม่รูด นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบ้านไม้รูด ณ .บริเวณชายหาดบ้านไม้รูด หมู่ 1 ต.ไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตน์กุล ผู้อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิก อบต.ไม้รูด ผู้นำชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านไม้รูด และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

ว่าที่ร้อยตรี วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตน์กุล ผู้อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด กล่าวว่า กิจกรรมการจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งตามชายหาดโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแผนปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราดอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร การป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยมีภาคประชาชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดปริมาณขยะในทะเล ชายฝั่งทะเล และบริเวณชุมชนชายฝั่ง ไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและฟื้นฟูแหล่งระบบนิเวศทางทะเล ท่านกลางฝนตกลงมาตลอดทั้งวัน ซึ่งจุดชายหาดบ้านไม้รูดเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวตามชายหาดของหมู่ที่ 1 ต.บ้านไม้รูด ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วไปจากขยะปกคลุมบริเวณตามแนวชายหาดและธรรมชาติ เป็นต้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิค-19 จังหวัดตราดได้มีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันต่อภาคประชาชน ในวันนี้คณะทํางานจึงได้นํามาตรการ การคัดกรอง เว้นระยะห่าง และลดจํานวนคนในพิธีการให้น้อยลงเพื่อป้องกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนานาประเทศจึงได้จัดพร้อมใจที่จะดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์พร้อมเพียงกันทั่วโลกกว่า ๑๐๐ ประเทศ จึงได้กําหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ Coastal Cleanup Day จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แคมเปญ #PullingOurWeight ซึ่งได้เห็นถึงพลังความร่วมมือที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสิ่งแวดล้อมและเศรศกฐิติโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล และการปลูกจิตสํานึกในการลดการใช้ พร้อมกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนําไปหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นต้น

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม