สระบุรี-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสระบุรี ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563

สระบุรี-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสระบุรี ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563

วันที่ 16 ก.ย.63​ ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)จังหวัดสระบุรี เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 และรับฟังปัญหาข้อแนะนำจากคณะกรรมการนำไปปรับปรุงแผนในปีงบประมาณ 2564


โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบนโยบายและให้กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2564 แก่ กอ.รมน. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงได้นำไปปฏิบัติ โดยให้ปรับในเรื่องของแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การก่อการร้ายต่าง ๆ ด้านสาธารณภัยให้เน้นการแจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องประสานกับ ปปส.ให้มีความสอดคล้องกัน ช่วงนี้ให้ดูเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความเห็นต่าง ต้องมีการเตรียมการรับมือเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคมและการดำเนินการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์


สำหรับผลงานปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ของ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินงานตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง ยั่งยืน” ปฏิบัติตามแผน 5 ด้าน ได้แก่แผนการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อการร้าย แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่เป้าหมาย 11 ตำบลนำร่อง ใน 3 อำเภอ ซึ่งดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

 

/ดำรงค์​ ชื่นจินดา/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม