#ศรีสะเกษ# รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบเครื่องแต่งกายให้กับมวลชนของ กองทัพบก ประเภท “อาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน” ในพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ (มีคลิป)

#ศรีสะเกษ# รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบเครื่องแต่งกายให้กับมวลชนของ กองทัพบก ประเภท “อาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน” ในพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 11 กันยายน 2563 พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องแต่งกายให้กับมวลชนของกองทัพบก ประเภท “อาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน” ณ หอประชุมสำนักงานวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พันเอก พัฒนพงศ์ แสนภูวา หัวหน้ามวลชนและข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ

พันเอก วุฒินันท์ แจ้งไพศาล สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สัสดีอำเภอ และนายทหารจากมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกียรติ ตามที่กองทัพบกได้มีโครงการ “อาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน” โดยได้คัดเลือกบุคลากรที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชน หลักสูตรผู้นำ ในโอกาสนี้ กองทัพบก จึงได้มอบเครื่องแต่งกายให้กับมวลชนเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และสร้างขวัญกำลังใจแด่ “อาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน” ในการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านความมั่นคง

โดยมี มวลชนของ กองทัพบก ประเภท “อาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน” จาก อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอราษีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอศิลาลาด อำเภอโพธิ์สุวรรณ และอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ รวม 13 อำเภอ เข้ารับมอบครั้งนี้ จำนวน 130 คน ด้าน พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 กล่าวว่า คำว่า “อาสาสมัครด้านกิจการพลเรือน” คือ ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชน ที่อาสาสมัครเข้ามาทำงาน เพื่อนำพาความสงบสุข ความร่มเย็น มาสู่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนที่เขาอยู่

โดยจะต้องมีคุณสมบัติผ่านการอบรมจาก กองทัพบก เพื่อให้เป็นผู้ช่วยทหาร ในการพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ด้วยการนำปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยวาตภัย หรือปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม เพื่อแจ้งให้ทางราชการได้รับทราบ และลงไปช่วยเหลือแก้ไข เพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และยังมีหน้าที่ในการกระจายข่าวสาระสำคัญ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการให้กับประชาชนในพื้นที่

ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ อาทิ หอกระจายข่าว social network และ Application ที่ประชาชนในพื้นที่นิยมใช้กัน รวมทั้งการสร้างความรักความสามัคคี ภายในชุมชน เป็นแกนนำให้ไปให้กับประชาชนในชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามวาระโอกาส ประเพณีและวัฒนธรรมสำคัญของชุมชน และของชาติ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย มีศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม อุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในความเป็นไทย รู้สึกถึงความภาคภูมิใจจากตัวพี่น้องประชาชนเอง และที่สำคัญคือการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม