ลำพูน – มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

ลำพูน – มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน) มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่มีผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัยดีเด่น จำนวน 6 แห่ง ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

“โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2563 มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ปรากฏว่ามีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น จำนวน 6 แห่ง ได้แก่


1.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
3.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
4.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
5.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
6.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้มีการพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม