ชลบุรี-สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา การกำหนดขอบเขตของงานและการบริหารสัญญา เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในยูคดควิด-19 (ชมคลิป)

ชลบุรี-สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา การกำหนดขอบเขตของงานและการบริหารสัญญา เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในยูคดควิด-19

 

 

ที่ โรงแรม แกรนด์พาลาโซ่ พัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการสัมมนา การกำหนดขอบเขตของงานและการบริหารสัญญา โดยมี พลโทมณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยและสมาชิก จำนวน 270 คน เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง


พลโทมณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการจัดสัมมนาในเรื่องการกำหนดขอบเขตของงาน และการบริหารพัสดุ ในครั้งนี้ด้วยงานดังกล่าว ซึ่งถือเป็นกระบวนงานที่สำคัญและมีผลอย่างมากต่อการที่จะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการไปจนบรรลุผลสำเร็จสามารถจัดหาพัสดุมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส่ คุ่มค้า


ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชียวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุมาบรรยายให้ความรู้และตอบคำถามข้อสงสัยและเปลี่ยนประสบการณ์ให้คำแนะนำให้ผู้เข้าสัมมนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานจักซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่มีอยุ่ให้หมดไป

โดยจะเกิดผลดีแก่ผู้เข้าร่วมสมันนาและหน่วยงานภาครัฐทำให้การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาการบริหารจัดการด้านพัสดุ บรรลุผลสำเร็จกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เป็นผลดีแก่ประเทศชาติโดยส่วนร่วม โดยเฉพาะยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการป้องกันต่าง ๆที่รัฐกำหนดออกมาอย่างต่อเนื่องอย่าประมาทการ์ดอย่าตกโดยเด็ดขาด

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม