นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุม ครม.สัญจรที่ระยอง พร้อมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ย้ำคนไทยต้องรวมใจไทยสร้างชาติ

นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุม ครม.สัญจรที่ระยอง พร้อมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ย้ำคนไทยต้องรวมใจไทยสร้างชาติ

 

 


เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 25 ส.ค.ที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง อ.เมือง จ.ระยอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ว่า คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพร้อมให้การสนับสนุนข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิงสร้างสรรค์ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูเมืองเก่าระยอง โครงการก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ระยะ 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

ด้านการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การยกระดับระบบริการสุขภาพรองรับโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการยกระดับเส้นทางการคมนาคมเพื่อรองรับ EEC โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เชื่อมต่อจากด่านอู่ตะเภาเข้าต่อสานมบินอู่ตะเภา การเพิ่มสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน สถานีระยอง

โดยนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่าจะมีการตรวจสอบโครงการด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนนโยบาย EEC

ทั้งนี้ในระหว่างการประชุม ครม.ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดระยอง ได้มานำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ซึ่งเยาวชนได้นำมีข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุง 3 ด้าน คือ ด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และอนาคตของจังหวัดระยองในมุมมองของเยาวชน โดยนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่า จังหวัดระยองมีความสำคัญในฐานะเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ เนื่องจากประชาชนมีความรัก ความสามัคคี และขอให้ทุกคนรวมใจไทยสร้างชาติ.

ข่าวที่น่าติดตาม