ระยอง-เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดโครงการ “หมอหมู่บ้านสืบสานต่อแนวทางพระราชดำริ”

ระยอง-เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดโครงการ “หมอหมู่บ้านสืบสานต่อแนวทางพระราชดำริ”

 


เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00น. ที่อาคารเอนกประสงค์วัดโขดหิน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายปัญญา กลัดสมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้จัดขึ้น เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


นายปัญญา กลัดสมบัติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นว่าปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเกิดจากการที่ราษฎรไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง หรือเกิดจากการอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ สาเหตุหลักคือขาดคือขาดบุคลากรทางการแพทย์หรือความรู้เข้าไปไม่ถึงประชาชน เราจะทำอย่างรัยถึงจะให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล มีความรู้เบื้องต้นก่อน ก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาล

ถ้าเราจัดทีมผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะมาทำการฝึกอบรมให้กับตัวแทนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบล แต่ละอำเภอ และให้ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมไปขยายความรู้ไปสู่ระดับล่างหรือภายในชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานโครงการของพระองค์ท่านเทศบาลเมืองมาบตาพุดจึงมีนโยบายให้จัดทำโครงการ หมอหมู่บ้านเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยตรง เทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นเทศบาลที่มีอุตสาหกรรมจำนวนมากมีพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรการสาธารณะสุขดำเนินการให้ครอบคุมทุกพื้นที่เป็นไปได้อยากลำบาก

ในบางช่วงเวลาการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลักไปถึงไม่ทันก่อให้เกิดการสูญเสีย โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้คัดเลือกประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนเข้ารับการฝึกอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การดูแลรักษาพยาบาลโรคอย่างงายโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในทางการแพทย์ในเรื่องของการปฐมพยาบาล ความรู้เกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลบาดแผลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ

กฤตภาส แตงเพชร์ ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม