#สุรินทร์#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ลงนามความร่วมมือกับกรมประมง การเพื่อวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (ชมคลิป)

#สุรินทร์#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ลงนามความร่วมมือกับกรมประมง การเพื่อวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ลงนามความร่วมมือกับกรมประมง การเพื่อวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กระทรวงกษตรและสหกรณ์

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงกรอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รวมทั้งโครงการพิเศษอื่นๆ โดยครอบคลุมถึงความร่วมมือทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้การสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลกรทั้งสองฝ่าย สนับสนุนด้านอุปกรณ์ การวิจัย การทดสอบ การพัฒนาที่ดำเนินการโดยอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรของกรมประมง


ทั้งนี้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ขอสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ “การเพิ่มมูลค่าและคุณภาพในการผลิตปลากุเลาเค็ม หมึกศอก ปลาเกล็ดขาว และกุ้งแชบ๊วยกะเทาะเปลือก ด้วยเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ ร่วมกับชีวมวลประสิทธิภาพสูงชนิดเคลื่อนที่” โดยมีอาจารย์ประพันธ์พงษ์ สมศิลา เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1,812,600 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


(วช.) ได้เห็นชอบทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการวิจัยเรื่องดังกล่าว เป็นจำนวนเงินกว่า 1,600,000 บาท จึงได้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในการดำเนินการร่วมกันเป็นระยะเวลา 5 ปี


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม