ชุมพร – เปิดงานมหกรรมซีฟู้ดจังหวัดชุมพร”Chumphon Seafood Festival 2020″

ชุมพร – เปิดงานมหกรรมซีฟู้ดจังหวัดชุมพร”Chumphon Seafood Festival 2020″

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมซีฟู้ดจังหวัดชุมพร”Chumphon Seafood Festival 2020″โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้รับนโยบายจากกระทรวงพาณิชย์จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการ การจัดงามหกรรมซีฟู้ดจังหวัดชุมพร”Chumphon Seafood Festival 2020″

นายอุดม ศรีสมทรง เปิดเผยว่า ทางจังหวัดชุมพรนั้นมีความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเล ประชาชนที่อาศัยตามชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง ทั้งประมงพื้นบ้าน ประมงชายฝั่งและทะเลอ่าวไทย ตลอดจนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหารทะเล ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังขาดการพัฒนาต่อยอดทางการตลาด ประกอบกับต้นปี 2563 ประเทศไทย ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid – 19)ส่งผลให้การประกอบอาชีพประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรฯ ได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดชุมพรและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรได้จัดงานมหกรรมซีฟู้ดจังหวัดชุมพร”Chumphon Seafood Festival 2020″เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าอาหารทะเลของจังหวัดชุมพร และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวประมง เกษตร กลุ่มเกษตรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเล และเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักของผู้บิโภคอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเป็นการยกระดับในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรให้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา กล่าวว่า ขอขอบคุณ คณะผู้จัดงานมหกรรมซีฟู้ดจังหวัดชุมพร”Chumphon Seafood Festival 2020″ ที่เป็นการส่งเสริมอาหารทะเลของจังหวัดชุมพรอีกทางหนึ่ง โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 14- 16 สิงหาคม 2563 ระยะเวลา 3 วัน ที่  168 แก่งเพการีสอร์ท ที่ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนายธน บุญเกิด

 

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม