อุบลราชธานี-จัดงานวันสตรีไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อุบลราชธานี-จัดงานวันสตรีไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานวันสตรีไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อให้องค์กรสตรีเป็นแกนหลักในการประสานภาคีและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นราชสักการะ และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งพระราชทานในวันสตรีไทย โดยให้สตรีมีบทบาทหน้าที่ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ได้อย่างสมบูรณ์ มาปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และให้องค์กรสตรีและสมาชิก รวมถึงประชาชนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของวันสตรีไทย และเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของชาวจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรของผู้แทนองค์กรสตรี อ่านพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันสตรีไทย การแสดงขององค์กรสตรี การมอบรางวัลแม่ดีเด่นและสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัดและการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีสมาชิกองค์การด้านสตรีในระดับจังหวัด และอำเภอเข้าร่วมจำนวนมาก

เอกชัย โปธา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม