ระยอง-อบจ.ระยอง ร่วมกับ มูลนิธิตากสินระยอง จัดทำโครงการทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมเพื่อการเพื่อการศึกษานักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง

ระยอง-อบจ.ระยอง ร่วมกับ มูลนิธิตากสินระยอง จัดทำโครงการทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมเพื่อการเพื่อการศึกษานักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมกับ มูลนิธิตากสินระยอง จัดทำโครงการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ โครงการทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีโครงการจะจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ซึ่งท่านนายกปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชากรผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนจะกลับมาปฏิบัติงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดระยองต่อไป


โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีการมอบทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 ทุน เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการมูลนิธิตากสินระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้กับ นางสาววรีพร ตองติดรัมย์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนจนสามารถได้สิทธิรับทุนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดหลักสูตร 4 ปี


และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นาย ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้มอบหมายให้ นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นางสาวบุษกร กลิ่นเลิศ ผู้อำนวยการมูลนิธิตากสินระยอง ร่วมกันมอบทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง ให้กับนางสาวณัฐฐิญา ขลิบทอง ผู้รับทุน โดยน้องเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ซึ่งสามารถสอบติดแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตร 6 ปี แต่เนื่องจากครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการส่งค่าเล่าเรียนจึงได้ขอเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางคณะผู้บริหาร อบจ.ระยอง และคณะกรรมการมูลนิธิตากสินระยองต่างมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะมอบทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 1,925,000 บาท โดยในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาก็จะได้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดระยองต่อไป

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม