STRONG! ป.ป.ช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จิตพอเพียงต้านทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ระหว่างชมรม STRONG ประจำจังหวัดในกลุ่มภูมิภาค เพื่อทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาการทำงานที่จะผลักดันให้แต่ละชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริต มุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์

และบูรณาการด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งตระหนักรู้ และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจิตพอเพียง อีกทั้งเกิดการป้องปรามการทุจริตในชุมชน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากขึ้น ตลอดจนเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นแกนนำสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (พ.ศ.2560 – 2564)

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ,คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ,คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำภาค3 และภาค4 ,ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งส่วนกลาง และในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค3 และภาค4 ,โค้ช ,ประธานฯ ,กรรมการฯ ,สมาชิกฯ ,เยาวชนแกนนำฯ จากชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 180 คน

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมได้กำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมในวันแรกเริ่มจากพิธีเปิด โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ชมรม STRONG ป.ป.ช. เสริมสร้างพันธสัญญาองค์กร ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” หลังจากนั้นจะเป็นการอภิปราย “โค้ชกับบทบาทการพัฒนาคน” และ “การใช้ระบบและแอปพลิเคชั่น WE STRONG สำหรับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

สำหรับวันที่2 รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยาย หัวข้อ “ก้าวต่อไป ปี 2564 STRONG ก้าวสู่… STRONGER” และมอบโล่ STRONG แก่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จำนวน 20 จังหวัด จากนั้นเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานระหว่างภูมิภาค หัวข้อ “ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 – 9 และการอภิปรายกลุ่มระหว่างชมรม STRONG ประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “1 ชมรม 1 ผลงานโดดเด่น (One STRONG One Success : OSOS)” เพื่อร่วมกันคัดเลือกผลงานโดดเด่นของชมรมฯ และในวันสุดท้าย จะมีการนำเสนอผลการคัดเลือกผลการดำเนินงานของชมรมฯ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ข่าวที่น่าติดตาม