ศรีสะเกษ-สจจ.16 จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ในหลักสูตร”การให้ความรู้ด้านงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม” โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู (ชมคลิป)

ศรีสะเกษ-สจจ.16 จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ในหลักสูตร”การให้ความรู้ด้านงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม” โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การให้ความรู้ด้านงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม” ในพื้นที่จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู ฝั่งซ้าย ระยะที่ 3 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความเข้าใจในกิจกรรมและผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วม ที่กรมชลประทานดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ให้เกษตรกรมีความเข้าใจการมีส่วนร่วมกับกรมชลประทาน โดยให้ความร่วมมือในการวางแนวทาง การก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

การอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โครงการชลประทานศรีสะเกษ นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานศรีสะเกษ และ นายสมบูรณ์ บุญมี ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู มาให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแนวคูส่งน้ำและอาคารชลประทานในแผนที่ การก่อสร้างคันคูน้ำ

และความรู้เกี่ยวกับเวทีประชาคมแนวคูส่งน้ำและ ทำข้อตกลงยินยอม โดยมี นางอารยา ทองสันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 ร่วมเกียรติและให้การต้อนรับ ในการอบรมครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านธาตุทอง ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม