ชุมพร – พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร

ชุมพร – พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร

วันที่ 4 สิงหาคม  2563 เวลา 10.00น. พล.ต.พรชัย อินทนูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 /หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร  เป็นประธานในพิธีมอบทนการศึกษาประจำปี 2563 ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร วันนี้เข้ารับทุนจำนวน 44 ราย

นางอัญชลี มณฑิราช เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร เปิดเผยว่า ตามที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการให้มีการสอบชิงทุนการศึกษา บุตรทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 2.3.4.ในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของทหารผ่านศึกที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร สำหรับปีการศึกษา 2563องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีทุนการศึกษา จำนวน 1,000ทุน  ทุนละ10,000 บาทต่อปีการศึกษา สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร ได้ทำการสอบชิงทุนการศึกษา ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการสมัครสอบชิงทุน จำนวน 60คน เมื่อ 7 มีนาคม2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษา  ของสนามสอบสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพรประจำปีการศึกษา2563มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 44 คน แยกเป็นประเภทดังนี้ทุนประเภทต่อเนื่องเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจนจบระดับปริญญาตรีในประเทศ จำนวน38ทุน ทุนการศึกษาของธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)เป็นเงินทุนๆละ10,000บาท เฉพาะ1ปีการศึกษาเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจำนวน 3 ทุนทุนการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)เป็นเงินทุนๆละ10,000บาท เฉพาะ1ปีการศึกษาเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจำนวน 1 ทุน

พล.ต.พรชัย อินทนู เผย ต้องชื่นชมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่มองเห็นความสำคัญ ในการให้ทุนการศึกษา แก่บุตรทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายของทหารผ่านศึก และยังเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของทหารผ่านศึก ที่ท่านทั้งหลายได้เคยรับใช้ประเทศชาติ โดยที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่เคยทอดทิ้งท่านทั้งหลาย นองจากให้การสงเคราะห์ตัวท่านแล้วยังช่วยเหลือไปถึงบุตรของท่านที่เรียนดีสามารถสอบชิงทุนเพื่อการศึกษาต่อ ในระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า จนจบระดับปริญญาตรีในประเทศ  และขอให้นักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดีเป็นลูกที่ดี เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ โดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุขทั้งหลาย จงประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม เพื่อจะได้เป็นกำลังของชาติ ในอนาคตต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม