ชุมพร – วัดพรุใหญ่ ชุมชน(บวร OnTour)ชุมชนคุณธรรมบ้ารพรุใหญ่ หมู่ที่ 6

ชุมพร – วัดพรุใหญ่ ชุมชน(บวร OnTour)ชุมชนคุณธรรมบ้ารพรุใหญ่ หมู่ที่ 6

พระครูสถิตญาณปยุตเจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์ เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่เปิดเผยว่า บวร OnTour หมายถึงบ้าน วัด ชุมชน โรงเรียน เป็นการสนับสนุนให้มาท่องเที่ยวในสถานที่ดังกล่าว ให้มากขึ้น ในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563   ชุมชน(บวร OnTour) ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วนพลังบวร ชุมชนคุณธรรมบ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วนพลังบวร เพื่อสืบสาร รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ให้เกิดความยั่งยืนนำไปสู่การปฏิบัติของประชาชน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระคุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีความงดงามทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต วิถีพอเพียง ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาความงดงามทางธรรมชาติ ความรักสามัคคี เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของพลังบวร และประชาชนทุกคนในชุมชน มาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนชุมชนคุณธรรมฯ สร้างรายได้จากสินค้า

และบริการทางวัฒนธรรม ชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั่วประเทศ จังหวัดชุมพรทั้ง 8 อำเภอมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ(บวร OnTour) จำนวน 19 ชุมชน และชุมชนคุณธรรมบ้ารพรุใหญ่ หมู่ที่ 6ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็น 1 แห่ง ที่จังหวัดชุมพรขับเคลื่อนเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบนำร่อง ซึ่งมีผู้นำคือนายนฤทธิ์ รัตนพันธุ์ผู้ใหญ่บ้านม.6     มีวัดพรุใหญ่เป็นศูนย์รวมน้ำใจ โดยพระครูสถิตญาณปยุต และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุน อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เทศบาลตำบลสะพลี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุใหญ่ สถานศึกษาทุกแห่ง บริษัท ห้างร้าน รวมถึงประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม