ชุมพร – เปิดอบรมตามโครงการพัฒนาต่อยอดขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 3 จังหวัดชุมพร

ชุมพร – เปิดอบรมตามโครงการพัฒนาต่อยอดขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 3 จังหวัดชุมพร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00น. นายสนิท  ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายแกนนำบวรของชุมชนคุณธรรมฯ”บวรOn Tour” ในโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร OnTour) ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วนพลังบวร ระยะที่ 3 ของจังหวัดชุมพร

นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร กล่าวด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร OnTour)ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วนพลังบวร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการน้อมนำศาสตร์พระราชา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน คุณธรรมต้นแบบ สร้างการรับรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างกระแสของการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำพลังบวร ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำบวรของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ(บวร OnTour)จาก8 อำเภอจำนวน 19 แห่งๆละ3 คน รวม 57คน เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ การสร้างความเข้มแข็ง พลังบวรในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ (บวร OnTour) ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในการขับเคลื่อน ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ของชุมชนคุณธรรมบ้านพรุใหญ่ ใน 3 มิติ การระดมความคิดเพื่อถอดบทเรียนและการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และการเรียนรู้ต่อยอดศาสตร์พระราชา  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ จากกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้นำชุมชนคุณธรรมบ้านพรุใหญ่ อาคารสถานที่ และการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพระครูสถิตญาณปยุต  เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์ เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เทศบาลตำบลสะพลี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านพรุใหญ่ สถานศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้

นายสนิท  ศรีวิหค กล่าวว่า ตามที่วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  ได้จัดอบรมตามโครงการพัฒนาต่อยอดขับเคลื่อนด้วยพลังบวร รพยะที่ 3 จังหวัดชุมพร  โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร OnTour)ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วนพลังบวร เพื่อสืบสาร รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ให้เกิดความยั่งยืนนำไปสู่การปฏิบัติของประชาชน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบ และเครือข่ายแกนนำชุมชนคุณธรรมในจังหวัดชุมพร อีก 18 แห่งที่ เข้ารับการอบรมในวันนี้

ธิติมา  โกศลเมธี รายงาน  0623630027

ข่าวที่น่าติดตาม