ชุมพร – เปิดโครงการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม (บวร OnTour) ขับเคลื่อนด้วนพลังบวร จังหวัดชุมพร

ชุมพร – เปิดโครงการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม (บวร OnTour) ขับเคลื่อนด้วนพลังบวร จังหวัดชุมพร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปรารพ เหล่าวานิช ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร OnTour) ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วนพลังบวร ชุมชนคุณธรรมบ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร

นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร กล่าวด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร OnTour)ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วนพลังบวร เพื่อสืบสาร รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ให้เกิดความยั่งยืนนำไปสู่การปฏิบัติของประชาชน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระคุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีความงดงามทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต วิถีพอเพียง ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาความงดงามทางธรรมชาติ ความรักสามัคคี เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของพลังบวร และประชาชนทุกคนในชุมชน มาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนชุมชนคุณธรรมฯ สร้างรายได้จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั่วประเทศ จังหวัดชุมพรทั้ง 8 อำเภอมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ(บวร OnTour) จำนวน 19 ชุมชน และชุมชนคุณธรรมบ้ารพรุใหญ่ หมู่ที่ 6ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็น 1 แห่ง ที่จังหวัดชุมพรขับเคลื่อนเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบนำร่อง ซึ่งมีผู้นำคือนายนฤทธิ์ รัตนพันธุ์ผู้ใหญ่บ้านม.6     มีวัดพรุใหญ่เป็นศูนย์รวมน้ำใจ โดยพระครูสถิตญาณปยุต และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุน อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เทศบาลตำบลสะพลี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุใหญ่ สถานศึกษาทุกแห่ง บริษัท ห้างร้าน รวมถึงประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง

นายปรารพ เหล่าวานิช  กล่าวว่า ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจชุมชน ทำให้มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟู และสร้างโอกาสสร้างอาชีพ รายได้ให้แก่ประชาชน ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )ได้ส่งเสริมให้ชุมชนคุธรรม นำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง ภูมิสังคม ภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มา ต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านพรุใหญ่ ที่สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบนำร่อง ของจังหวัดชุมพร และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมต้นแบบ(บวร OnTour)ในจังหวัดชุมพร อีก ทั้ง 18 แห่งที่เข้าร่วทกิจกรรมในวันนี้  ขอขอบคุณท่านพระครูสถิตญาณปยุต เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์ เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ที่เป็นที่เคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชน และอีกทุกภาคส่วนที่ให้ความสนับสนุนโครงการในครั้งนี้

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม