ชุมพร – ประชุมสามัญใหญ่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

ชุมพร – ประชุมสามัญใหญ่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  ณ โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูติค โฮเทล อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายคมสันต์  จันทร์รอด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญใหญ่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต   โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร)

นางพันธ์ทิพย์  เอี้ยวสกุล ประธานชมรมฯ กล่าว โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ดำเนินการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสำนักงาน ป.ป.ช. 9 ภาค ภาคละ 3 จังหวัด รวมเป็น 27 จังหวัด ซึ่งจังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องที่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตในปีแรก ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการ STRONG–จิตพอเพียงต้านทุจริตครบถ้วนแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จึงถือเป็นการดำเนินโครงการ STRONG–จิตพอเพียงต้านทุจริต ในนามชมรม STRONG–จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพร ต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณที่ 3 แล้ว โครงการSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ผลักดันการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีจิตพอเพียง ร่วมพัฒนาชุมชนในระดับจังหวัดให้มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ปรับฐานความคิด รู้จักแยะแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมตลอดจนประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการต้านทุจริตได้ ภายใต้กรอบแห่งแนวคิด STRONG อันประกอบด้วย 1) S (sufficient)  ความพอเพียง 2) T (transparent)          ความโปร่งใสตรวจสอบได้  3) R (realize) ความเข้าใจและตระหนักรู้ 4) O (onward) มุ่งพัฒนา 5) N (kNowledge) มีองค์ความรู้ 6)G (generosity) ความเอื้ออาทร

สำหรับการจัดกิจกรรม “การประชุมสามัญใหญ่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” ในวันนี้ ถือเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมเดิม กำหนดจัดประชุมในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรายงานชี้แจงผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหารือแนวทางการดำเนินงานชมรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค- ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง ทั่วประเทศจังหวัดชุมพร มีประกาศต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจน ให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวัง โดยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เป็นเหตุให้การดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (จังหวัดชุมพร) ต้องเลื่อนการดำเนินงานออกไปจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) คลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ บัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลงแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง โดยการดำเนินวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (NewNormal) ในระยะผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรค ชมรมฯ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร จึงได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมสามัญใหญ่ชมรมประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย โค้ชชมรมSTRONGฯ
ซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน ที่ผ่านการอบรม และแต่งตั้งจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8
ก่อตั้งชมรมภายในจังหวัดชุมพร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ รวมจำนวนประมาณ 110 คน

นายคมสันต์  จันทร์รอด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร  กล่าวว่า กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร “กิจกรรมการประชุมสามัญใหญ่ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต”ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ร่วมกับชมรม STRONG– จิตพอเพียงต้านทุจริตจัดขึ้นในวันนี้ โครงการSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการที่ดีในการสร้าง
การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยกรอบ STRONGโดยการพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดการตระหนักรู้และมีความละอายต่อการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นแกนนำสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป

สำหรับการจัดโครงการในวันนี้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง หากทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของชมรมที่ผ่านมา ตลอดจนแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (จังหวัดชุมพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม / โครงการของชมรมต่อไป

ธิติมา โกศลเมธี รายงาน  0623630027

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม