อุดรธานี #ลุ้นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุดรธานี หวังขึ้นทะเบียนมรดกโลก แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

อุดรธานี #ลุ้นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุดรธานี หวังขึ้นทะเบียนมรดกโลก แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแห่งนี้ ปรากฏร่องรอยการทำกิจกรรมของมนุษย์ มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แห่ง นอกจากนี้ยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติ ให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนในวัฒนธรรมสมัยทวารวดี ลพบุรี สืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้างตามลำดับ ซึ่งร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคม ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุนี้ทางกรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ ป่าสงวนจำนวน 3,430 ไร่ จากกรมป่าไม้ โดยประกาศขึ้นทะเบียนเขตโบราณสถาน ไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 63 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2524 จากนั้นจึงได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดอุดรธานี จนกลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในที่สุด และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย นอกจากนี้จะนำเสนอขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกต่อไป ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว อำนาจ วงษ์รินยอง รายงาน จากชลนิวส์ ทีวี online เลขที่ 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 087-6142444