#สุรินทร์# องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนงบูรณาการ จัดโครงการ “จัดการปัญหาสุราในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งที่ 2”

#สุรินทร์# องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนงบูรณาการ จัดโครงการ “จัดการปัญหาสุราในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งที่ 2”

 


วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นางวิลาวัลย์ ปัญญาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ จัดการปัญหาสุราในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในปีงบประมาณ 2563 ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เจ้าคณะตำบลปราสาททนง เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ สืบเนื่องจาก ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลปราสาททนง ร่วมกับ วัดสว่างอารมณ์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททนง

จากการสำรวจ ข้อมูลการปัญหาสุราในชุมชน พบว่า จากข้อมูล ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาททนง มีประชากรทั้งสิ้น 3,528 คน เป็นชาย 1,695 คนเป็นหญิง 1,833คน พบว่าดื่มสุราแบบเข้าสังคม จำนวน 353 ราย ดื่มแบบประจำ 185 ราย ดื่มแบบเรื่อรั้ง จำนวน 86 ราย รวม 624 ราย ที่ผ่านมา มีการเข้าร่วมลดแอลกอฮอร์ จำนวน 262 ราย ด้านปัญหาสุราในชุมชนตำบลปราสาททนงที่ผ่านมาพบว่า 1. มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นโรคทางจิตเวช พิษสุราเรื้อรัง มะเร็ง ความดันโลหิตสูง 2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เช่น การเงิน อาชีพ รายรับรายจ่าย 3. ผลกระทบทางสังคม เช่นความรุนแรงในครอบครัว การเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลาน

และอุบัติเหตุจราจร และอุบัติเหตุจากการทำงานประกอบอาชีพอื่นๆ ร่วมกับในการนี้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลปราสาททนง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททนง ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการจัดการปัญหาสุราในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ เกิดกลไกขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหาสุราในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้ที่เคยดื่มสุราได้มิโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยใช้ ธรรมยาใจ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระคุณจ้าพระปลัดวัชระ วชิรญโณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เจ้าคณะตำบลปราสาททะนง เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ รวมถึงพระคุณจ้าทุกรูป ในกระบวนการเชิงพุทธ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปราสาททนง จากองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง จำนวน 47,025 บาท ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือ 1. มีทีมเครือข่ายในเรื่องการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงพุทธสำหรับผู้ติดสุราในพื้นที่ ตำบลปราสาททนง 2. ผู้ติดสุราในชุมชน ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงพุทธ 3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ติดสุรา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นางประจวบ แก้วกลม กำนันตำบลปราสาททนง นางจงกลนี เหลี่ยมดี ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลปราสาททนง นางสิวินีย์ แผลงดี ปลัดฯ อบต.ปราสาททนง นายธีรวัฒน์ เสนาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททนง นางรัชวิภา กำจัดภัย ผู้ใหญ่บ้านทนง ร่วมเป็นเกียรติ


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม