#สุรินทร์# จัดแถลงข่าว “โครงการวัดสุรินทร์ปลอดบุหรี่นำร่อง 100%” หวังวัดไทยห่างไกลควันบุหรี่ พร้อมบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่าย

#สุรินทร์# จัดแถลงข่าว “โครงการวัดสุรินทร์ปลอดบุหรี่นำร่อง 100%” หวังวัดไทยห่างไกลควันบุหรี่ พร้อมบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่าย

 


วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดพิธีแถลงข่าว “โครงการวัดสุรินทร์ปลอดบุหรี่นำร่อง 100%” โดยมี นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับโครงการวัดสุรินทร์ปลอดบุหรี่ นำร่อง 100 %นั้น สืบเนื่องในโอกาสวาระสำคัญทางพุทธศาสนา ให้ห้วงต่างๆจะมีพุทธศาสนิกชน เดินทางไปร่วมทำบุญที่ วัดเป็นจำนวนมากและหนึ่งในจำนวนนั้นมีผู้สูบบุหรี่ร่วมเดินทางมาด้วย รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ สามเณร มัคทายก คนงาน ที่อยู่ภายในวัดที่เป็นผู้สูบ ส่งผลให้มีผู้ป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่จำนวนมาก โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรงถุงลมโป่งพอง เป็นต้น จากข้อมูลของโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี พ.ศ.2546 – 2547 พบว่ามีพระสงฆ์อาพาธ จำนวน 59,000 รูป

ในจำนวนนี้ มีพระที่มีประวัติการสูบบุหรี่ประมาณ 18,000 รูป โดยโรคที่เกิดสามอันดับแรก ได้แก่ มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพองและวัณโรค ตามลำดับ ซึ่งอัตราการสูบของประชากรในจังหวัดสุรินทร์ มีประชากร 859,174 คน พบผู้สูบบุหรี่ จำนวน 177,085 คน แยกเป็น สูบเป็นประจำ 165,186 คน และสูบนานๆครั้ง 11,899 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 (ข้อมูล โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 วิเคราะห์โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ) สำหรับการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในวัด ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมในศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำ การรณรงค์ให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่มีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์แล้ว พระภิกษุสงฆ์ยังมีบทบาทอย่างมากในการช่วยให้พุทธศาสนิกชนเลิกสูบบุหรี่ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 17 กำหนดไว้ว่าให้อาณาบริเวณวัดจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ยกเว้นกุฏิ และบริเวณที่จัดไว้เป็นเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี2560 พบเห็นการสูบบุหรี่ในวัด ศาสนสถานมากถึงร้อยละ 23.1 นับได้ว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ซึ่งขณะนี้สถาบันที่เกี่ยวข้องด้านศาสนา พระสงฆ์ของจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการร่วมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มาต่อเนื่อง แต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามาบูรณาการร่วมได้ชัดเจนมากนัก มีเพียงประกาศจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้ออกประกาศ วัดเป็นสถานที่ทางศาสนา ที่สำคัญยิ่งของสังคมไทย วัดเป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด วัดและพระสงฆ์จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำของสังคมให้ปลอดจากการเสพติดบุหรี่ซึ่งเป็นพิษทั้งต่อตนเองและต่อสังคม สำหรับโครงการ ดังกล่าวจัด โดยเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดสุรินทร์ / เครือข่ายสื่อมวลชน จ.สุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ สื่อมวลชน ภาคเอกชนและเครือข่าย อสม. ในพื้นที่ จะร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนกับวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยได้กำหนดนำร่อง จำนวน 3 วัด พร้อมบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายร่วมกันได้แก่ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง วัดกลางสุรินทร์ วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นวัดปริยัติ ที่เปิดการเรียนการสอนแก่พระภิกษุ สามเณรและมีประชาชน นิยมไปทำบุญเป็นจำนวนมาก ในการแถลงข่าวโครงการวัดสุรินทร์ปลอดบุหรี่นำร่อง 100% ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ ประกาศนโยบายให้วัดในจังหวัดสุรินทร์ปลอดบุหรี่ เพื่อพัฒนาวัดนำร่องของจังหวัดสุรินทร์ เป็นวัดต้นแบบปลอดบุหรี่ 100 % จำนวน 3 วัด เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร ในวัดเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนในการเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ และเพื่อให้ประชาชนที่มาวัดทราบว่าวัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % ต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม