ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้มกักตัวลูกเรือ 14 วันก่อนส่งกลับบ้านหลังกลับจากทำงานในทะเลต่างประเทศ

ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้มกักตัวลูกเรือ 14 วันก่อนส่งกลับบ้านหลังกลับจากทำงานในทะเลต่างประเทศ

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งรายชื่อลูกเรือสัญชาติไทย จำนวน 5 คน แสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านด่านทางน้ำพื้นที่ ศรีรา ชา-เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการทำงานกับเรือ โดยนำเรือจอดทอดสมอ จำนวน 3 ลำ ณ จุดจอดเรือเกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ในวันนี้ 27 พ.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวย

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ. ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) จึงได้สั่งการให้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี (ศรชล.จัง หวัดชลบุรี) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี (ศคท. จังหวัดชลบุรี) บูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพื้นที่ศรีราชา-เกาะสีชัง, ตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือแหลมฉบังและเกาะสีชัง, กรมเจ้าท่าโดยศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลเขตท่าเรือศรีราชา และอำเภอศรีราชา เข้าตรวจสอบเรือและลูกเรือตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตามขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

   โดย นาวาเอก ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดชลบุรี และนาวาเอก นันทพันธ์ ชำนาญไตรภพ หน.ศคท. จังหวัดชลบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติไทย 3 ลำ ซึ่งเดินทางมาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ เรือสิริพิพัฒน์ ที่ลูกเรือสัญชาติไทย 14 คน ลงทะเบียนไว้กับ กต. เพื่อกลับภูมิลำเนา 1 คน หลังสัญ ญาทำงานสิ้นสุดลง ลำที่สองเรือ ARIES ลูกเรือ 13 คน ลูกเรือลงทะเบียนไว้กับ กต. 1 คน และเรือศรีภุมเวียง ลูกเรือ 17 คน มีลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต. 3 คน รวมลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต.เพื่อขอเข้าราชอาณาจักรไทย จำนวน 5 คน

โดยนายลองเดช รายณะสุข  นายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพื้นที่ศรีราชา-เกาะสีชัง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกเรือทั้ง 5 คน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 ทุกคนมีสุขภาพปกติไม่พบผู้ต้องสงสัยว่าป่วยหรือมีไข้สูงเกิน 37.3 องศา  และตรวจคนเข้าเมืองฯ ได้ตรวจสอบเอกสารใบรับรองจากกระทรวงการต่างประ เทศ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ได้นำลูกเรือทั้ง 5 คน มาขึ้นฝั่งที่สะพานปลาอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เพื่อส่งมอบลูกเรือทั้ง 5 คน ให้กับอำเภอศรีราชา โดยมี น.ส.นริศรา ทิพยางกูร ปลัดป้องกัน อ.ศรีราชา เป็นผู้รับมอบ และนำลูกเรือทั้งหมด เข้ากักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ ณ โรงแรม BELLA EXPRESS พัทยา (Local Quarantine) จำนวน 14 วัน จึงจะอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1

ข่าวที่น่าติดตาม