ตราด-สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุยตลาดคลองใหญ่ แจกถุงผ้ารณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ลงพื้นที่ชายแดนอำเภอคลองใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลตําบลคลองใหญ่ อาสาสมัครพิทักษ์พรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(อสม)อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ได้จัดกิจกรรม ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมแจกถุงผ้า จำนวน 200 ถุง

 


บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ และถนนคนเดิน นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ รักษาการแทนนายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมด้วย นางสาวกัญญารัตน์ กลางบุรีมย์ ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในปัจจุบัน มีการนําพลาสติกมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นมากขึ้น จึงทําให้ผลิตภัณฑ์จากพาลสติกกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วจนในที่สุดพลาสติกก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราทุกคน สําหรับประเทศไทยจากตัวเลขของ กรมควบคุมมลพิษ พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง ๒.๗ ล้านตัน หรือเฉลี่ย ๗.000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติก ๕.๓000 ตันต่อวัน พลาสติกเหล่านี้จะถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยและถูกนําไปฝังกลบรวมกับขยะมูลฝอยอื่นๆซึ่งต้องการใช้เวลาในการย่อยสลายนับร้อยๆปี


นอกจากนี้การทิ้งขยะพลาสติกกระจัดกระจายไปทั่ว มักก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันตามท่อระบายนํ้า ทําให้เกิดนํ้าท่วมเมื่อฝนตกหนัก ปัญหาขยะลอยในแม่นํ้าลําคลอง บางส่วนมีการทิ้งลงสู่ทะเลก่อให้เกิดปัญหาเศษขยะพลาสติกและโฟมพลาสติก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตลอดจนการเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ในที่สุดประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกสําหรับบรรจุสิ่งของอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะตลาดสด ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และซุเปอร์มาร์เก็ต เนื่องจากมีนํ้าหนักเบา ราคาถูก สะดวกต่อการใช้งาน และมีความทนทาน ทางรัฐบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดขยะประเภทถึงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร จึงได้มีนโยบายให้เร่งรัดการดําเนินงาน เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เพื่อเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติก และลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น โดยเริ่มจากตนเองก่อน ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันเพียงเล็กน้อย ก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่รุ่นลูกหลานของเราต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม