แม่ฮ่องสอน-กวนข้าวถ่ามะแน วัดมันตะเล ร่วมกับ พี่น้องเชื้อสายพม่า ไทยใหญ่ ถวายเป็นอนิสงค์และแจกจ่าย ในวันมาฆบูชา

แม่ฮ่องสอน-กวนข้าวถ่ามะแน วัดมันตะเล ร่วมกับ พี่น้องเชื้อสายพม่า ไทยใหญ่ ถวายเป็นอนิสงค์และแจกจ่าย ในวันมาฆบูชา

 

ณ วันมันตะเล ซึ่งเป็นวัดพม่าในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พระอูปินหย่า จอต๊ะ เจ้าอาวาสวัดมันตะเล ได้ร่วมกับพี่น้องชาวเมียนมา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง พี่น้องไทยใหญ่และชาวพื้นเมืองบางส่วน ได้ช่วยกันนำวัตถุดิบ ข้าวสาร มะพร้าว ขิง งา ถั่วลิสง น้ำมัน มาร่วมทำบุญ เพื่อกวนข้าวถ่ามะแน หรือ ข้าวกระยาทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และ แจกจ่ายในวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสำพุทธเจ้า ตามความเชื่อในพุทธประวัติ ที่ นางสุชาดา ได้หุงข้าวด้วยน้ำนมโคล้วน เรียกว่า มธุปายาส ตักใส่ถาดทองคำ เพื่อจะนำไปบวงสรวงเทวดา

ครั้งได้พบสมเด็จพระสัมมาสำพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญเพียร ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพ จึงเกิดความเลื่อมใส สัทธา คิดว่าเป็นเทวดา จึงน้อมถวายข้าวมธุปายาสทั้งถาดทองคำ ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสำพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธองค์ทรงเสวยข้าวมธุปายาสนี้แล้ว ก็ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ จึงเชื่อกันว่า ข้าวมธุปายาส เป็นอาหารวิเศษ ผู้ที่มีบุญวาสนา จึงจะได้รับประทาน ทำให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญาดี เป็นสิริมงคลต่อชีวิต และ มีความเชื่อว่า ชาวนา หรือผู้ที่ทำนาถ้าได้ทำข้าวหย่ากู๊ หรือ ถ่ำมะแน ไปถวายตามวัด และให้ทานกับเพื่อนบ้าน จะทำให้ในปีต่อไปทำนาจะได้ข้าวเพิ่มขึ้นอีก นอกจากการได้รับบุญแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี การช่วยเหลือ การแบ่งปันซึ่งกันและกันในชุมชนอีกด้วย


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

ข่าวที่น่าติดตาม